Algemene voorwaarden

1. Partijen.
MOStudio; opdrachtnemer, ontwikkelaar en bouwer van het MOScloud-pakket, levert web hosting en internetdiensten.
Gebruiker; opdrachtgever en gebruiker van het MOScloud-pakket, gebruiker van de internetdiensten.

2. Toepasselijkheid.
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle MOScloud leveringen en diensten door MOStudio. Door het plaatsen van een bestelling of op een andere wijze een opdracht geven aan MOStudio houdt in dat de toepasselijkheid van deze voorwaarden worden aanvaard door de gebruiker.

3. Afwijkingen t.o.v. de overeenkomst.
Aanvullende wensen en/of omstandigheden die leiden tot extra werk worden door gebruiker vergoed op basis van het aantal extra bestede uren tegen het geldende uurtarief. MOStudio zal de gebruiker hiervan vooraf schriftelijk op de hoogte stellen met een inschatting van het aantal uren en kosten.

4. Duur van de overeenkomst en beëindiging van de overeenkomst
De duur van de overeenkomst is één jaar. Daarna kan de overeenkomst per jaar kan worden verlengd of worden beëindigd. Een verlengingsfactuur wordt minimaal 6 weken voor het aflopen van de termijn toegestuurd. Bij tijdige betaling wordt de overeenkomst met één jaar verlengd. Bij niet of te late betaling wordt de overeenkomst automatisch beëindigd.

5. Gegevensverstrekking.
De gebruiker draagt er zorg voor dat alle gegevens en informatie noodzakelijk voor het uitvoeren van de opdracht tijdig worden verstrekt aan MOStudio. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de gebruiker de gegevens ter beschikking heeft gesteld.

6. Levering.
De door partijen afgesproken levertermijn is geen fatale termijn.

7. Overmacht.
MOStudio is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de gebruiker indien MOStudio daartoe gehinderd wordt als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop MOStudio geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor MOStudio niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. MOStudio heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat MOStudio zijn verbintenis had moeten nakomen.

8. Betaling en incasso.
Alle facturen dienen door de gebruiker in overeenstemming met de op de factuur vermelde betalingscondities te worden voldaan. Bij gebreke van de specifieke condities dient de gebruiker binnen 14 dagen na factuurdatum te betalen. Indien de gebruiker in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de gebruiker. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van wat in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten worden eveneens verhaald bij de gebruiker.
MOStudio behoudt zich het recht voor om in geval van het niet (geheel) nakomen van de betalingsverplichting door de gebruiker, de website of internetapplicatie voor onbepaalde tijd te sluiten of te vervangen voor een mededeling en databasediensten evenals andere diensten op te schorten tot dat aan de betalingsverplichting is voldaan door de gebruiker.

9. Eigendomsbehoud.
Het door MOStudio geleverde product of dienst blijft eigendom van MOStudio. Het geleverde mag door de gebruiker niet worden doorverkocht of als betaalmiddel worden gebruikt, te verpanden of op een andere wijze te verpanden.

10. Intellectueel eigendom.
MOStudio behoudt zich, op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving, de rechten en bevoegdheden voor die MOStudio toekomen. MOStudio heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de gebruiker ter kennis van derden wordt gebracht.

11. Aansprakelijkheid.
De aansprakelijkheid van MOStudio voor schade op grond van een overeenkomst met de gebruiker is altijd beperkt tot het bedrag van het MOStudio toekomende honorarium.
MOStudio is uitsluitend aansprakelijk voor directie schade, niet voor vervolgschade.
MOStudio is niet aansprakelijk voor het in gebreken blijven van internetproviders en/of hostingproviders, zoals bijvoorbeeld problemen met de bereikbaarheid van (delen van) de website of het niet of beperkt functioneren van email diensten, ook niet wanneer MOStudio optreedt als tussenpersoon of de dienst voor de gebruiker in koopt.
De gebruiker is volledig aansprakelijk voor alle activiteiten die met de website ondernomen worden.

12. Vrijwaring.
De gebruiker vrijwaart MOStudio voor aanspraken ten aanzien van auteursrechten betreffende door de gebruiker gepubliceerde materialen, die bij de uitvoering van de opdracht worden gebruikt.

13. Restricties.
De volgende restricties gelden voor de websites, bij overtreding kan MOStudio de website zonder opgave van redenen verwijderen:

-Pornografische websites zijn niet toegestaan.
-Warez, hacking of phishingsites zijn niet toegestaan.
-Websites gerelateerd aan torrents/trackers zijn niet toegestaan.
-Criminele activiteiten op of via de website zijn niet toegestaan.
-De website mag niet worden gebruikt voor haatdragende, intimiderende, bedreigende, racistische, etnische of anderszins verwerpelijke activiteiten of dergelijke inhoud bevatten of ernaar verwijzen.
-De website mag minderjarigen niet schaden op welke manier dan ook.
-Massamailing via de website of het account is niet toegestaan (het account wordt automatisch geschorst).

14. Eigen promotie.
MOStudio heeft de vrijheid om het ontwerp voor eigen publiciteit of promotie te gebruiken. Zodra de gebruiker hiertegen schriftelijk bezwaar maakt zal MOStudio deze publiciteit of promotie naar wens van de gebruiker aanpassen of beëindigen.

5. Geschillen.
Verschillen van mening tussen de gebruiker en MOStudio worden in beginsel en zo mogelijk onderling opgelost.
Alle geschillen die naar aanleiding van de opdracht tussen de gebruiker en MOStudio ontstaan, worden beslecht door de burgerlijke rechter. Dit geldt ook voor geschillen die slechts door één van de partijen als zodanig worden beschouwd.
Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

MOScloud

Onze passie is het realiseren van mooie en functionele websites voor het MKB, ZZP-ers, kunstenaars en verder voor iedereen die zich online wil presenteren met een eigen website.
We maken unieke ontwerpen en bouwen deze in een schone en compacte code voor optimaal resultaat in zoekmachines. Daarnaast hebben we een websitesjabloon ontwikkeld waarmee je zelf snel en eenvoudig een professionele website of webshop kunt bouwen en onderhouden.
MOScloud is een onderdeel van MOStudio, een multidisciplinair ontwerp studio met als kernactiviteit ontwerpen in de digitale en fysieke ruimte.

MOScloud
Fanny Blankers-koenstraat 7, Arnhem (vestigingsadres)
KvK: 63404923
BTW: NL166561496B01

Webdesign

Geschikt voor elk beeldschermEen goede website is aansprekend en gebruiksvriendelijk en moet passen bij het bedrijf of persoon en bij de doelgroep. MOS ontwerpt unieke websites voor culturele en creatieve bedrijven of personen, het MKB en ZZP-ers. Een goed ontwerp ontstaat uit een goede samenwerking tussen opdrachtgever en ontwerper. Daarom stellen we vooraf in nauw overleg een programma van wensen op en gaan samen met jou na wat de doelstellingen van de website zijn. Van daaruit ontwerpen we jouw unieke website, optimaal zichtbaar op elk scherm. Met het zelf ontwikkelde en gebruiksvriendelijke Content Management Systeem van MOScloud kun je zelf je website onderhouden, nieuwsitems toevoegen of blogs plaatsen.

Volgens ons moet een website:
- passen bij het bedrijf of persoon en bij de doelgroep
- aansprekend zijn en grafisch goed ontworpen, de website is vaak het eerste contact met de klant
- een heldere structuur hebben, toegankelijk en overzichtelijk zijn
- technisch goed werken en te lezen zijn op verschillende browsers en beeldformaten

Websiteontwikkeling

Website ontwikkelingMOScloud bouwt websites volgens de internationale W3C webstandaarden. We maken daarbij gebruik van de opmaaktalen HTML en CSS en de programmeertalen PHP en javascript. Indien gewenst of nodig wordt de website gekoppeld aan één of meerdere MySQL databanken.
Een MOScloud website wordt technisch compact en slim gebouwd waardoor deze snel wordt ingeladen en probleemloos werkt. Standaard wordt de website geoptimaliseerd voor zoekmachines (SEO) en voor verschillende browsers en beeldschermen zoals desktop, laptop, tablet en smartphone.

Om je eigen website up-to-date te houden maak je gebruik van ons zelf ontwikkelde en gebruiksvriendelijke Content Management Systeem (CMS). Zonder technische kennis of handleidingen pas je de inhoud van je website aan, voeg je nieuwsitems toe of maak je je eigen blog of column.

Webhosting

WebhostingMOScloud verzorgd de registratie van je domeinnaam en webhosting (serverruimte en een unieke locatie bereikbaar via het internet). Webhosting van MOScloud is goed beveiligd tegen virussen en hackers. We bieden standaard onbeperkte serverruimte, onbeperkt dataverkeer, meerdere MySQL databases, meerdere mailboxen, (POP en IMAP), virusscanner, spamfilter, PHP 5 t/m 7, MySQL. Je website en e-mail kunnen desgewenst worden voorzien van een SSL certificaat waardoor de verbinding en dus de communicatie is beveiligd.

Werkwijze

WerkwijzeAanpak en werkwijze is afhankelijk van het gewenste pakket.

Webhosting en websitesjabloon kunnen eenvoudig worden besteld met het bestelformulier op de website (zie winkelwagen).

Voor een Website op maat komen we voor een kennismakingsgesprek naar je toe. Tijdens dit gesprek is het van belang dat wij een goed beeld krijgen van jou, je bedrijf, je wensen, doelstellingen en de doelgroep. Na dit gesprek werken wij het programma van wensen en eisen uit en doen je een aanbieding voor het ontwerp, de websiteontwikkeling en eventueel extra modules. Na opdracht volgt een tweede gesprek waarin we het programma van wensen en eisen nog een keer goed doornemen. Vervolgens maken we een analyse van de wensen, behoeften en doelgroepen. Vervolgens maken we een ontwerp van de website en de navigatiestructuur. Na goedkeuring hiervan volgt de technische realisatie van de website. Na een testfase wordt de website tenslotte opgeleverd, dat wil zeggen door ons online gezet met een instructie van de website en het content management systeem.

Onze werkwijze in stappen:
- Kennismakingsgesprek
- Programma van wensen en eisen en een aanbieding
- Analyse van de wensen, behoeften en doelgroepen
- Websiteontwerp
- Websiteontwikkeling
- Testfase
- Oplevering

Pakketten en tarieven

MOScloud is de oplossing voor je website, je presentaties, je beeldarchief en je contactenbeheer. MOScloud is een Nederlands product en is volledig Nederlandstalig. De kosten van een website zijn sterk afhankelijk van de specifieke wensen die worden gesteld aan het ontwerp en de techniek van de website. Daarom is het lastig vooraf een prijs op te geven. We vinden het belangrijk dat de totale kosten van een website vooraf duidelijk zijn. Daarom brengen we eerst samen met jou de wensen en functionaliteiten in beeld en brengen we op basis daarvan vooraf een vrijblijvende offerte uit.

Je kunt ook kiezen voor het MOScloud website sjabloon waarmee je je eigen website vormgeeft voor een vaste scherpe prijs per jaar.

Webhosting € 39,- per jaar
- Je eigen domein ( www.je_domeinnaam.nl )
- Onbeperkt serverruimte
- Onbeperkt dataverkeer
- 5 mailboxen, POP of IMAP (meer boxen in overleg)
- 3 databases (meer in overleg)
- Virusscanner en spamfilter
- PHP 5 t/m 7, MySQL

Website sjabloon € 79,- per jaar
- Webhosting t.w.v. € 39,-
- Volledig functionerende website die je zelf vorm geeft
- Content Management Systeem
- Onbeperkte data (beelden, tekst en informatie)
- Adressenmodule
- Webshopmodule met orderoverzicht, optioneel de koppeling met een betaaldienst

Website op maat gemaakt vanaf € 999,-
- Een uniek ontwerp op maat
- 1 index pagina
- 5 tot 10 subpagina's
- Contact formulier
- Content Management Systeem
- Zoekmachine optimalisatie
- Google analytics (bezoekers statistieken)

Voor alle overeenkomsten en leveringen gelden onze Algemene Voorwaarden:
Alle bedragen exclusief 21% BTW.

Bestellen


Webhosting€ 39,- per jaar
Website sjabloon€ 79,- per jaar
Website op maat  Offerte


Nieuw domein aanvragen
Bestaand domein verhuizen


  Ja, ik ga akkoord met de algemene voorwaarden.


Contactformulier